Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
ima132461

Teknologi gir økt trygghet og livskvalitet for brukere

Kamera fra Axis og software-applikasjon fra Tellu fører til økt livskvalitet for innbyggerne i Grimstad kommune

Eldre og andre med behov for helsehjelp opplever ofte nettene som urolige. Enten det er faren for fall eller liknende ulykker, eller at nettene preges av vandring eller følelsen av uro, medfører dette redusert søvnkvalitet og livskvalitet hos svært mange.

Dette ønsket Grimstad kommune å gjøre noe med. Deres mål var å sikre tilsyn og nødvendig helsehjelp ved behov, slik at brukerne kunne bo hjemme lengst mulig, og kjenne på en trygghet til alle døgnets tider, samt redusere forstyrrelser som unødvendige besøk av helsepersonell.

 

 

ima132461-510x340

Løsningen? Teknologi.

«Grimstad kommune har satset mye på teknologi innenfor kommunal omsorg, og ønsket å videreutvikle dette» , sier Atle Werner Arntsen, velferdsteknolog i Grimstad kommune.

Han har vært kjent med bruk av teknologiske helsetjenester tidligere, både i form av tradisjonelle sensorer, men nå også kamerateknologi. Én av utfordringene har vært å sikre at sensorene varsler når behovet for helsehjelp er reelt for å unngå unødvendige utrykninger. Ved hjelp av kamerateknologi kan man raskere verifisere situasjonen, hvilket resulterer i en mer ressurseffektiv tidsbruk for helsepersonellet, og en bedre brukeropplevelse.

Skepsisen forsvant

Primærfokuset var først og fremst eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, demens, falltendens eller som generelt kjenner på utrygghet og har behov for kommunens helse- og omsorgstjenester. Grimstad kommunes hovedutfordringer var: Pasientene oppfattet bruk av kameraer som et inngrep i privatlivet, pleiepersonalet bekymret seg for at teknologien skulle overta deres overvåkning av pasientene, og ansatte og pasienter følte på utrygghet når det kom til håndtering av teknologien.

«I begynnelsen ble vi møtt med skepsis fra både ansatte og pasienter fordi de fryktet at kameraløsningen ville utfordre privatlivet deres. Derfor var det viktig for oss å vise at ingen pasienter ble overvåket hele dagen, og at tjenesten kun benyttes ved trigging fra en sensoraktivert alarm, eller på bestemt tidspunkt med avtalte tilsyn», sier Atle Werner Arntsen.

tellu-quoteEtter hvert når de oppdaget fordelene, som å kunne bo hjemme lenger og få økt livskvalitet, ble skepsisen langt mindre 

Atle Werner ArntsenVelferdsteknolog i Grimstad Kommune

«Sammenliknet med at en person fysisk kommer inn i boligen din midt på natten, så er jo spørsmålet hva som føles mest inngripende», sier Tanja Fredensborg, fagkoordinator i Grimstad kommune. 

Pålitelig, intelligent og helhetlig helsetjeneste

Første steg i prosessen var å innhente samtykke fra pasientene, som er en svært viktig del av kommunens pasientarbeid. Deretter installerte kommunen AXIS’ nettverkskameraer, samt tjenesten Digitalt Tilsyn fra Tellu i tjenestemottakerens hjem og på beboerrom i kommunal bolig. Det digitale kamerabaserte tilsynet utføres enten av kommunens lokalt ansatte helsepersonell, eller av operatører på et regionalt responssenter som også håndterer kommunens mottak av trygghetsalarmer, ofte i kombinasjon.

Alle involverte parter fikk god opplæring, samt en demonstrasjon av hvordan tjenesten fungerer i praksis. Gode rutiner for hvordan tjenesten skulle brukes ble også innarbeidet, slik at det ikke skulle være tvil om hverken formål, praktisk bruk eller ivaretakelse av brukernes presonvern.

Langsiktig og lydhørt samarbeid

Tillit har vært en av suksessfaktorene i det nære samarbeidet. «Dette er et prakt eksempel på virkelig godt samarbeid mellom kommunen, Tellu og Axis», sier Atle Werner Arntsen. «Tellus ansatte er veldig tilgjengelige, kompetente og lydhøre. Vi har virkelig satt pris på den tette dialogen og unike kontakten, og at vi har kunnet ringe klokken tre om natten og fått hjelp».

tellu-quoteDet har vært et utrolig spennende og fremgangsrikt samarbeid der vi sammen med kunden vår, og deres utfordringer, sammen har utviklet en innovativ løsning med god funksjonalitet

Caroline CappelenProduktsjef i Tellu

Neste steg var å innføre Digitalt tilsyn fra Tellu i flere av kommunens omsorgsboliger. Nå kunne lokalt helsepersonell få oversikt over flere pasienter på flere ulike rom samtidig, i særdeles høy lyd- og bildekvalitet, selv i svært lysfattige rom. Dette resulterte i at helsepersonellet ikke behøvde å fysisk gå inn på rommet til beboerne, og man unngikk unødvendig forstyrrelse av nattesøvnen.

«Ofte referer vi til ‘the corridor problem’», sier Caroline Cappelen. «Dersom du er alene på nattevakt med ansvar for mange pasienter og skal utføre faste tilsyn på hvert av disse pasientrommene gjennom vakten, har du jo ikke forutsetninger for å vite hva som rører seg på innsiden av døren i det øyeblikk du går ut derfra. Dessuten risikerer du med stor sannsynlighet å vekke pasienten når du beveger deg inne på rommet. Dette vil igjen kanskje medføre at hun vandrer og vekker naboen. På den måten eskalerer situasjonen uten at du egentlig har forutsetning for å være i forkant.»

Ved hjelp av teknologien så man derfor økt kvalitet i helsehjelpen som ytes, samt bedret livs- og søvnkvalitet for brukerne. Samtidig gir det også en samfunnsøkonomisk gevinst som et resultat av reduserte kostnader for minsket behov for sykehjemsplasser.

«For pasienten har dette skapt en følelse av kontroll å kunne bo i sitt eget hjem, og pårørende blir trygge, i tillegg til at vi ivaretar pasientsikkerheten. De teknologiske løsningene gir oss en unik mulighet til å tilpasse oss hver enkelt pasients behov, med pasienten i sentrum», sier Tanja Fredenborg.

tellu-quoteI tiden som kommer vil innbyggernes forventinger til kommunens bruk av velferdsteknologi bare øke

Tanja FredensborgFagkoordinator i Grimstad kommune

Resultatet er at kommunen har sett en drastisk nedgang i antall falske alarmer og færre utrykninger, hvilket har redusert presset på hjemmetjenesten. Videre har løsningen medført store miljøgevinster ettersom behovet for å kjøre ut på natten har blitt betydelig minsket. Ansatte ved boliger og sykehjem opplever økt fleksibilitet og en mindre stressende arbeidshverdag, i tillegg til at de kan planlegge tiden sin bedre.

Ønsker du å lese mer om dette prosjektet kan du gjøre det på Axis’ nettsider, her.